ดาวน์โหลดเอกสาร

DOWNLOADED
FILE NAME
DOWNLOAD

การเบิกค่าลงทะเบียน
206
DOWNLOADED : 206
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51
FILE NAME : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51

โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคีเลชั่นบำบัด
91
DOWNLOADED : 91
โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคีเลชั่นบำบัด
FILE NAME : โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคีเลชั่นบำบัด

หนังสือแสดงเจตจำนงรับบริการทางการแพทย์ Consent Form
83
DOWNLOADED : 83
Consent Form
FILE NAME : Consent Form

Case Study Form
94
DOWNLOADED : 94
Case Study Form
FILE NAME : Case Study Form

WHOQOL Form
92
DOWNLOADED : 92
WHOQOL Form
FILE NAME : WHOQOL Form

คีเลชั่นบำบัด
254
DOWNLOADED : 254
Chelation_therapy.pdf
FILE NAME : Chelation_therapy.pdf

แผ่นพับ
240
DOWNLOADED : 240
Brochure Chelation therapy_1699428795.pdf
FILE NAME : Brochure Chelation therapy_1699428795.pdf

ความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
227
DOWNLOADED : 227
Concerns_About_Reliability_in_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf
FILE NAME : Concerns_About_Reliability_in_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf

การประเมินการทดลองเพื่อประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT)
212
DOWNLOADED : 212
Evaluation_of_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf
FILE NAME : Evaluation_of_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf

การทดลองแบบสุ่ม TACT
165
DOWNLOADED : 165
The_TACT_Randomized_Trial.pdf
FILE NAME : The_TACT_Randomized_Trial.pdf