วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

10/11/2023 13:51:14

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย หรือ CMAT เป็นสมาคมที่มุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรุ้ในศาสตร์เกี่ยวกับ"คีเลชั่นบำบัด" ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบด้วย
เพื่อให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การบำบัดและการรักษาด้วยคีเลชั่นบำบัด ให้เป็นรูปธรรมขึ้นในประเทศไทยเพี่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์เกี่ยวกับการบำบัดรักษาด้วย คีเลชั่นบำบัดที่ถูกต้องให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่มีความสนใจเพื่อให้เกิดการนำเอาการบำบัดรักษาด้วยคีเลชั่นบำบัดมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและแพร่หลาย อันจะนำมาซึ่งความมีคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศได้ในอนาคตเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดไม่ดำเนินการตั้งโต๊ะบิลเลียด ไม่หาผลกำไรมาแบ่งปัน หรือทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงาม