ดาวน์โหลดเอกสาร

DOWNLOADED
FILE NAME
DOWNLOAD

การเบิกค่าลงทะเบียน
44
DOWNLOADED : 44
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51
FILE NAME : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว.51

คีเลชั่นบำบัด
89
DOWNLOADED : 89
Chelation_therapy.pdf
FILE NAME : Chelation_therapy.pdf

แผ่นพับ
87
DOWNLOADED : 87
Brochure Chelation therapy_1699428795.pdf
FILE NAME : Brochure Chelation therapy_1699428795.pdf

ความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
73
DOWNLOADED : 73
Concerns_About_Reliability_in_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf
FILE NAME : Concerns_About_Reliability_in_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf

การประเมินการทดลองเพื่อประเมินการบำบัดด้วยคีเลชั่น (TACT)
70
DOWNLOADED : 70
Evaluation_of_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf
FILE NAME : Evaluation_of_the_Trial_to_Assess_Chelation_Therapy(TACT).pdf

การทดลองแบบสุ่ม TACT
69
DOWNLOADED : 69
The_TACT_Randomized_Trial.pdf
FILE NAME : The_TACT_Randomized_Trial.pdf

มาตรฐานการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คีเลชั่นบำบัด
74
DOWNLOADED : 74
Alternative_medicine.pdf
FILE NAME : Alternative_medicine.pdf

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก
73
DOWNLOADED : 73
chelation%20therapy%20By%20Dr_1697709815.pdf
FILE NAME : chelation%20therapy%20By%20Dr_1697709815.pdf

อัพเดทภาวะโลหะหนักในหลอดเลือด ปี 2556
77
DOWNLOADED : 77
Update heavy metal atherosclerosis 2013
FILE NAME : Update heavy metal atherosclerosis 2013