เลื่อนการจัดงาน

Document Download

 

เนื่องจากการประกาศของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ฉบับที่ 20 วันที่ 16 เมษายน 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว
จากประกาศดังกล่าวเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบาลของรัฐบาล และความปลอดภัยของสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรม ผู้จัดงานโดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย จึงเห็นควรขอเลื่อนกำหนดงานอบรมวิชาการเรื่องคีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy” รุ่นที่ 20 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ออกไปเป็น วันที่ 8-10 กันยายน 2564 ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน โดยกำหนดการคงเดิม

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา และขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์)
ประธานฝ่ายการฝึกอบรม