“ทุนนายแพทย์ชัชดนัยมุสิกไชยเพื่อการศึกษาเยาวชน” ประจำปีการศึกษา 2560-2561

รับสมัครทุนการศึกษา

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากโลหะหนัก*

ทุนนายแพทย์ชัชดนัยมุสิกไชยเพื่อการศึกษาเยาวชน

ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประเภททุนให้เปล่าทุนละ 10,000 บาท

โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

 

* ทุนการศึกษาให้กับบุตรของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากโลหะหนัก

ในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดเลย  รับเฉพาะนักเรียนชั้นม.3 และม

ที่กำลังจะศึกษาต่อม.4 ปวช. หรือมหาวิทยาลัย