เครือข่ายความร่วมมือ

กองการแพทย์ทางเลือก
ACNEM
สมาคมเซลล์บำบัดไทย
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย
TION BIOTECH CO.,LTD.
chelationresearch.com
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจฯ