เครือข่ายความร่วมมือ

chelationresearch.com
สำนักการแพทย์ทางเลือก
ACNEM
สมาคมเซลล์บำบัดไทย
TION BIOTECH CO.,LTD.
สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย